13. Februar 2010

Technologic

buy it
use it
break it
fix it
trash it
change it
mail upgrade it
charge it
point it
zoom it
press it
snap it
work it
quick erase it
write it
cut it
paste it
save it
load it
check it
quick rewrite it
plug it
play it
burn it
rip it
drag and drop it
zip unzip it
lock it
fill it
call it
find it
view it
code it
jam unlock it
surf it
scroll it
pause it
click it
cross it
crack it
switch update it
name it
rate it
tune it
print it
scan it
send it
fax rename it
touch it
bring it
pay it
watch it
turn it
leave it
start format it

from: Daft Punk - "Technologic"

Keine Kommentare: